XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció 2015. március 31. - április 2.

Kedves Olvasó!

Itt találhatja meg azokat a kérdéseket és ezekre adott válaszokat, amelyekkel az érintettek a leggyakrabban kíváncsiak. A házigazda intézmény ezzel is segíteni szeretné az eredményes felkészülést és szereplést. A GYIK felület tartalma a konferenciáig folyamatosan bővül.

Mikor kezdődik a regisztráció a XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójára?

A regisztráció február 20-tól lesz elérhető a konferencia honlapján keresztül.


Mikortól lesz nyilvános a zsűri névsora?

A zsűrik névsora február 20-tól lesz lesz elérhető a konferencia honlapján.


Mikor és hogyan kapja meg a versenyző a zsűri véleményét?

Március 20-tól az online rendszerben megtalálhatóak lesznek a zsűri vélemények.
 

Kell-e reagálnia versenyzőnek az előadása során a zsűri irásbeli véleményére?

Mind a zsűri írásbeli véleményére, mind az opponens szóban elhangzott észrevételeire reagálnia kell a versenyzőknek az előadásuk keretében.
 

Figyelembe veszik-e, ha több szekcióban is érintett vagyok? (pl. két dolgozattal, vagy egy dolgozattal és egy opponenciával)?

Igen, a tagozatok átjárhatóak. Az előadók abc-sorrendben kerülnek beosztásra, de egy másik tagozatban való érintettséget figyelembe veszik a szervezők a részletes program készítésénél.


Mennyi időt kapnak a versenyzők dolgozatuk bemutatására?

Minden versenyző számára 15 perc áll rendelkezésre dolgozatának bemutatására, illetve a zsűri tagok véleményeire való reflektálásra. Ezt követően a zsűri és az opponens is 5-5 percet kap, végül a versenyző 5 perc erejéig viszontválaszt adhat. A 30 perces időkeret be nem tartását a zsűri szankcionálni fogja.

 

Milyen szoftverrel készített prezentáció bemutatására lesz lehetőség?

A versenyzők igényeihez igazodva többféle prezentációs szoftver lesz használható az Internet eléréssel rendelkező számítógépeken: Microsoft PowerPoint 2013, OpenOffice Impress és Prezi.

 

Mikor tölthetik fel a versenyzők prezentációikat a tagozatok helyszínén található számítógépekre?

A prezentációk feltöltésére a versenynap reggelén 8 órától, illetve délutáni szekciók esetén az ebédszünetben lesz lehetőség.


Mit jelent a hallgatói opponencia?

Az OTDK-ra benyújtott pályamunkákat a zsűri mellett egy-egy a társintézményekből felkért hallgató is véleményezi meghatározott szempontok szerint (pl.: témaválasztás, szakirodalom feldolgozása, kutatási módszerek). Az opponencia intézménye csak az Állam-és Jogtudományi Szekcióban létezik. Tagozatonként a legjobb opponenst is díjazzák, így érdemes a hallgatóknak alaposan felkészülnie. Az opponensnek előzetesen írásban kell leadnia véleményezését, majd a konferencia napján, a dolgozat bírálásnál szóban előadnia azt.


Ki lehet opponens?

Opponens bármelyik hallgató lehet, viszont ha szerzőként is indul, akkor csak egy dolgozatot opponálhat, és saját tagozatában nem lehet opponens. Amennyiben szerzőként nem vesz részt az OTDK-n, akkor legfeljebb két dolgozat opponálását vállalhatja.


Kinél lehet opponensnek jelentkezni?

Minden intézménynél a kari TDT-felelősök osztják ki hallgatóik között az opponálásra szánt, jeligével ellátott dolgozatokat.


Meddig lehet opponensnek jelentkezni?

A TDT-felelősöknek február 15-ig kell a rendező intézmény részére megküldeni a hallgatói opponensek névsorát. Ennél korábbi határidőt az adott intézmény határozhat meg. / A pontos határidőről érdeklődjön a TDT-felelősnél.   ?


A kiosztott dolgozat opponálását mikorra kell elkészíteni?

Az opponensi véleményeket írásban, a rendező intézmény részére a TDT-felelősök küldik meg március 20-ig. Ennél korábbi határidőt az adott intézmény határozhat meg. / A pontos határidőről érdeklődjön a TDT-felelősnél.   ?


Mit kell mindenképpen tartalmaznia az opponensi véleménynek és milyen terjedelmű lehet?

Az opponensi vélemény fejlécének tartalmaznia kell az opponens nevét, intézményét, valamint az opponált dolgozat címét és jeligéjét. Fontos, hogy a vélemény legfeljebb 5.000 leütés terjedelmű és legfeljebb másfél oldal hosszúságú lehet.


Ezen felül pontosan milyen szempontok szerint kell véleményt alkotnom a dolgozatról?

A benyújtott pályamunkák írásbeli és szóbeli értékelése során a bírálók és az opponensek is a jelen felhívás Mellékletében foglalt szempontokat veszik figyelembe. http://otdk2015.uni-nke.hu/uploads/media_items/xxxii-otdk-allam-es-jogtud-szekcio-felhivas-ok-original.original.pdf


A versenyző megkapja-e előre a hallgatói opponens irásbeli véleményét?

A versenyzők nem kapják meg a verseny előtt az opponensek véleményét.


Milyen hosszúságú lehet a szóban előadott opponencia?

Az elhangzó opponensi vélemény időtartama legfeljebb 5 perc lehet.


Lehet-e diákat használni az előadás során?

Az opponens véleménye előadásakor nem használhat számítógépes prezentációt.


Hol és mikor lesz az OTDK megnyitó ünnepsége?

Március 31-én délután 17 órakor kezdődik a megnyitó ünnepség a Millenárison.


Kötelező-e a részvétel a XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának programjain?

Nem kötelező, de ajánlott a részvétel a versenyzők számára.


Lesz internet-elérhetőség a verseny helyszínein és a szállásokon?

Igen, a szállodákban, a Millenárison teljes wifi-lefedettség lesz a XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciója ideje alatt, a Wallenberg épületben pedig internetelérés lesz.


Lesz lehetőség nyomtatásra a verseny helyszínein?

Igen, a verseny összes helyszínén lesz egy-egy nyomtatóval felszerelt információs pont a XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciója teljes ideje alatt.


Kell-e a versenyzőknek BKK-bérletet, vagy jegyet vásárolnia a konferencia helyszínei közötti utazáshoz?

Nem, a versenyzőket külön buszok fogják szállítani a konferencia helyszínei között.


Mit jelent az OTDK?

Az OTDK az Országos Tudományos Diákköri Konferencia rövidítése. Az esemény a hazai felsőoktatás egyik legnagyobb hagyományú és legrangosabb eseménye, amelyen egyetemi és főiskolai hallgatók mérhetik össze tudományos teljesítményüket, kutatási és prezentációs készségüket. A több mint 60 éves múltra visszatekintő tudományos fórum évről évre hallgatók ezreit aktivizálja, és gyakran egyúttal belépőt jelent a tudományos pályafutás világába.


Mikor van az OTDK?

Erre akár azt is lehetne válaszolni, hogy folyamatosan, hiszen egy igényes dolgozat elkészítésének kezdete jóval megelőzheti magát a konferenciát. Magára az országos konferenciára a páratlan évek tavaszán, márciusban vagy áprilisban kerül sor. Legutóbb 2013-ban volt, legközelebb pedig 2015 tavaszán lesz.


Mit jelent az, hogy szekció?

Tekintve, hogy több ezer hallgató ír OTDK dolgozatot, és az országos konferencián is ezer körüli a szerzők száma (opponensekkel, oktatókkal, érdeklődőkkel ennek többszöröse), az eseményre nem egy adott napon és helyszínen kerül sor, hanem szekciónként eltérő időpontban és helyszínen. 2015-ben 16 szekcióban lesz megrendezve az OTDK, az agrártudományoktól kezdve a hadtudományon és a kémián át a sporttudományi szekcióig. (A szekciók listája itt (http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/) található meg.


Mit jelent az, hogy tagozat?

Egy-egy szekció még mindig túl nagy lenne ahhoz, hogy a konferenciára „össznépileg” kerüljön sor. (Az állam- és jogtudományi szekcióban pl. tavaly kb. 300 hallgató vett részt.) Emiatt a szekciót is tovább darabolják tagozatokra, méghozzá tudományterületek szerint. Az állam- és jogtudományi szekcióban tavaly pl. 34 tagozat volt; de úgy, hogy a nagyobb jogágakra (pl. alkotmányjog, közigazgatási jog, büntetőjog, polgári jog) 3-4 tagozatot is szerveznek. Egy-egy tagozatban kb. 6–12 hallgató vesz részt. Miután az OTDK szervezőjéhez beérkeznek a dolgozatok, a szervező intézmény végzi el a tagozatok közti elosztást.


Milyen témájú dolgozattal lehet indulni?

Bármilyennel, hiszen nincsenek előre megadott témák vagy címek. Tavaly például a méz jogi vonatkozásaitól kezdve a családon belüli erőszakon, a doppingellenőrzés személyiségi jogain át a pápai küldöttbíráskodásig a legkülönbözőbb témájú dolgozatok szerepeltek az OTDK állam- és jogtudományi szekciójában.


Hogyan lehet „kijutni” az OTDK-ra?

Mivel – optimális esetben – egy-egy kar hallgatói jóval nagyobb számban készítenek OTDK dolgozatot, mint amennyi részt vehet majd az országos konferencián, szükség van egy ún. intézményi konferenciára, amelynek az a célja, hogy – mintegy előválogatóként – rangsorolja a dolgozatokat (és a szóbeli produkciót), majd a legjobb teljesítményt nyújtó hallgatókat nevezze a tavaszi országos fordulóra. Vagyis a hallgatóknak először egy „belső”, intézményi (kari) fordulón kell megmérettetni magukat. Az, hogy egy-egy kar hány dolgozatot nevezhet a fő profiljához illő szekcióba, ún. intézményi kvóták döntik el. Ezek a kvóták az adott karnak (pontosabban a kar hallgatóinak) a megelőző években nyújtott teljesítménye és az elért eredmények alapján kerül kiosztásra.


Mi a témavezető szerepe?

A dolgozatot készítő hallgatónak választani kell az oktatók közül egy témavezetőt (de akár külsős szakember is választható), akit fel kell kérnie a dolgozat elkészítésében való közreműködésre. Amennyiben a felkért oktató vállalja a felkérést, segítséget nyújt módszertani és tartalmi kérdésekben, javaslataival hozzájárul a színvonalas pályamű elkészítéséhez.


Mikor és hol lesz az országos forduló? 

Az állam- és jogtudományi szekció 2015. március 31.– 2015. április 2. között kerül megrendezésre, ezúttal Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán.


Mi történik az országos fordulón?

Lényegében ugyanaz, mint az intézményin, de itt ezúttal egy háromnapos, ünnepélyes eseményről van szó. Első nap délután kerül sor az ünnepélyes megnyitóra és a fogadásra. A következő nap a szóbeli előadások napja (a tagozatok párhuzamosan, reggeltől délutánig üléseznek), az utolsó nap pedig az eredményhirdetésé. A három napot számos színvonalas tudományos és kulturális program gazdagítja.


Milyen terjedelmi előírások vannak?

Az állam- és jogtudományi szekcióba nevezendő dolgozatok max. 100 ezer leütés terjedelműek lehetnek. Ez – 12-es Times New Roman betűtípussal, 2,5 cm-es margóval és másfeles sorközzel számolva – folyamatos szöveg esetén kb. 36–40 oldalt jelent. (Egy-egy ábra, táblázat stb. az oldalszámot növeli, de a 100 ezer leütésbe nem számít bele.) 


Hány napon belül kell feltöltenem az elkészült dolgozatomat az OTDT rendszerébe az intézményi TDK fordulót követően?

Az intézményi TDK-konferencián szereplő, és ott a zsűri javaslata alapján a XXXII. OTDK-n történő részvételre jogosultságot szerző hallgatóknak az intézményi TDK-konferencia jegyzőkönyvének OTDT Titkárság általi befogadását követően 30 napon belül kell majd feltölteniük pályamunkájukat. A hallgatók e-mail-ben tájékoztatást kapnak majd arról, hogy pályamunkájukat 30 napon belül fel kell tölteniük az OTDT online rendszerébe.


Csak azzal a pályamunkával indulhatok-e az OTDK-n, amit előzőleg az intézményi házi tudományos konferencián is bemutattam?

A XXXII. OTDK-ra nevezett pályamunkának azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával, amellyel a pályamunka készítője (készítői) az intézményi konferencián jogosultságot szerzett (szereztek) az OTDK-n történő részvételre. Az OTDT külön felhívja a nevezni szándékozó hallgatók figyelmét, hogy a szerzői jogokra vonatkozóan bármikor ellenőrizhető a pályamunka, amelyet bizonyított plagizálás esetén ki kell zárni az OTDK-ról a delegáló intézmény egyidejű értesítésével.


Kell-e egyéb dokumentumot benyújtanom a nevezéskor, amennyiben már végeztem a felsőoktatási tanulmányaimmal?

Ha a pályamunka készítője (készítői) már végzett (végeztek), és osztatlan, MA vagy MSc képzésben vett(ek) részt, és a végzés félévében szerzett (szereztek) jogosultságot az országos konferencián való részvételre, a nevezési laphoz csatolni kell az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum másolatát, valamint a témavezetővel tett közös nyilatkozatot arról, hogy a végzés félévében bemutatott TDK-pályamunka egy korábban megkezdett, folyamatos tudományos, illetve művészeti diákköri műhelymunka eredménye, így az minden tekintetben megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

 

    • ktk_image_14